Vedtægter

Thin Blue Line Denmark er en frivillig non profit forening

Vedtægter for foreningen:

Thin Blue Line Denmark

(TBL)

CVR nr. 38205277

1. Foreningens navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Thin Blue Line Denmark, forkortet TBL.

1.2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

2. Formål

2.1. TBL er en ikke-politisk, frivillig og velgørende landsdækkende forening.

2.2. Foreningens formål er;

 1. a) at yde støtte til nuværende og tidligere politifolk eller civile, der er ansat eller har været ansat i tjeneste hos det danske politi, og som under eller som følge af deres tjeneste har fået fysiske eller psykiske skader.

       b)at yde støtte til de ovennævntes pårørende

 1. c)andre aktiviteter, der kan medvirke til, at de i pkt. 2.2 nævnte personer kan genoprette en så normal tilværelse som muligt efter en traumatisk hændelse i forbindelse med udførelse af deres job i politiet.

       d)aktiviteter der styrker og understøtter forholdet mellem borgerne og ansatte i politiet.

       e)at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring politiarbejdet.

3. Medlemmer

3.1. Enhver kan blive medlem af TBL.

3.2. Indmeldelse i TBL sker ved at tegne enten et personligt medlemskab eller et firmamedlemskab.

3.3. Enhver, som har meldt sig ind i TBL, blevet registreret, og som betaler kontingent, er medlem af TBL.

3.4. Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af TBL.

3.5. Et medlem, som ikke respekterer nuværende vedtægter eller generalforsamlingens beslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Bestyrelsen orienterer generalforsamlingen herom på førstkommende generalforsamling.

3.6. Ved udmeldelse eller eksklusion refunderes kontingentet ikke.

3.7 Ved indmeldelse i foreningen kan man lade sig registrere som Politiveteran.

4. Bestyrelse

4.1. Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed i henhold til vedtægterne.

4.2. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.

4.3. Bestyrelsen består af 10 medlemmer og to suppleanter.

4.3.1 De 8 medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne for en 2-årig periode, (således at medlemmer med ulige nummer er på valg i ulige år).

4.3.2. De 2 medlemmer og to suppleanter vælges på generalforsamlingen fra gruppen af Politiveteraner som nævnt i pkt. 3.7.

4.4. Bestyrelsen skal bestå af ansatte i politiet eller tidligere ansatte i politiet.

4.5. Formanden vælges af generalforsamlingen.

4.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med nr. 1-12, hvor formanden udgør nr. 1, næstformand nr. 2, kasser nr. 3 og de øvrige medlemmer fra pkt. 4.3.2 4-8. De to medlemmer og suppleanter fa 4.3.2 udgør nr. 9.-12.

4.7. Bestyrelsen fastsætter for øvrigt selv sin forretningsorden.

4.7.1. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5. Kredsambassadører

5.1. Kredsambassadørernes opgave er at varetage uddeling af de af bestyrelsen afsatte midler.

5.2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer forKredsambassadørernes arbejde.

5.3. Kredsambassadørerne udpeges og fastsættes af bestyrelsen.

5.4. Sammensætningen af Kredsambassadørerne skal så vidt muligt være repræsentativt for Dansk Politi.

5.4. Kredsambassadørerne skal være myndige, ansat i politiet eller tidligere ansat i politiet.

6. Foreningens kapital

6.1. Foreningens kapital søges tilvejebragt gennem donationer, indsamlinger, arrangementer, salgsaktiviteter o.l. efter beslutning i bestyrelsen.

6.2. Donationer kan øremærkes til bestemte opgaver eller projekter indenfor foreningens formål.

Sådanne donationer holdes til disposition til anvendelse i overensstemmelse med betingelsen for donationen.

6.3. Foreningens kapital administreres af bestyrelsen på forsvarlig vis og i overensstemmelse med vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer samt bestyrelsens eller Kredsambassadørerne nogen personlig hæftelse.

6.5. Bestyrelsen kan tegne ansvarsforsikring for bestyrelsen.

6.6. Foreningens formue kan ikke pantsættes.

6.7. et evt. overskud fra arrangementer og salgsaktiviteter mv., må udelukkende anvendes til formål, nævnt i § 2.

7. Generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen er TBL’s øverste myndighed.

7.2. Generalforsamlinger kan afholdes i hele Danmark.

7.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt.

7.4. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen til TBL’s registrerede medlemmer.

7.5. Indkaldelse sker pr. e-mail, brev, hjemmeside eller på de sociale medier med et varsel på mindst fire uger. I indkaldelsen vil stå, i hvilket område af Danmark, som generalforsamlingen vil foregå.

7.5.1 for at deltage i generalforsamlingen, skal man tilmelde sig inden for den på indkaldelsen angivne frist.

7.5.2 De tilmeldte vil kort før generalforsamlingen modtage den eksakte adresse.. 

7.6. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før en generalforsamling.

8. Dagsorden for ordinær generalforsamling

8.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af årsrapport med review påtegning til godkendelse
 4. Beretning fra Kredsambassadørerne.
 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 6. Orientering om budget for indeværende år.
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt.

9. Generalforsamling – beslutninger og dirigent

9.1 Ethvert medlem, der er registreret som betalende medlem gennem de sidste 3 måneder, har stemmeret.

9.2 Et medlem kan i henhold til fuldmagt repræsentere ét andet medlem, der har været betalende medlem gennem de sidste 3 måneder. Fuldmagten skal forevises skriftligt og være dateret fuldmagt. Bestyrelsen kan repræsentere et ubegrænset antal medlemmer.

9.3. Medlemmer har hver én stemme.

9.4. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

9.5. De anliggender, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt stemmeflertal dog kræver vedtagelse af forslag om ændring af foreningens vedtægter og/eller opløsning af foreningen, at 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder forslaget.

10. Ekstraordinær generalforsamling

10.1 Bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der foreligger en skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 medlemmer af foreningen.

10.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med to ugers varsel.

10.3 Senest en uge før ekstraordinær generalforsamling, skal dagsordenen og de fuldstændige forslag offentliggøres på foreningen hjemmeside eller Facebook side.

11. Tegningsregel

11.1. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

11.2. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

12. Regnskab og revisor

12.1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

12.2. Review af foreningens regnskaber foretages af en statsautoriseret  eller registreret revisor.

12.3 Revisor vælges af generalforsamlingen på hvert års ordinære generalforsamling.

12.4 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningen og give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Årsrapporten skal i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser forsynes med bestyrelsens ledelsespåtegning og reviewpåtegning af foreningens revisor.

13. Foreningens opløsning

13.1. Foreningen kan efter indstilling fra bestyrelsen opløses i overensstemmelse med pkt. 10.5. I så fald, skal foreningens eventuelle likvidationsprovenu eller overskud overdrages til en efter bestyrelsens indstilling anden forening mv., som er hjemmehørende her i landet og har et almen velgørende eller på anden måde almennyttigt formål i relation til danske ansatte i politiet og deres pårørende.

 

ADRESSE:

Thin Blue Line Denmark

Bomuldsgade 4

Postboks 370

2500 Valby

CVR nummer: 38205277

Mail: forening@thinblueline.dk.linux10.dandomainserver.dk

Foreningstelefon: +45 7164 1822

Facebook: Thin Blue Line Denmark